อย. เปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ หวังลดปัญหาโฆษณาผิดกฎหมาย

อย. เปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561   เพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ทางสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 และเป็นการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วนั้น อย. มีกำหนดการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยมีข้อมูลการอนุญาตโฆษณาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา และเพื่อให้การใช้ระบบฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะแรกจะให้สิทธิแก่ภาคส่วนราชการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณาดังกล่าว เมื่อระบบฐานข้อมูลมีความพร้อมแล้ว จึงจะเปิดสิทธิให้ประชาชนทั่วไป เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลโฆษณาต่อไป

ทั้งนี้ อย. ได้มีการแก้ไขและประกาศใช้แบบคำขออนุญาตโฆษณายา อาหารและเครื่องมือแพทย์  ให้สอดคล้องกับการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์เตรียมการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนการตลาดเพื่อการประกอบธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ โดยจะเปิดเผยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตโฆษณา (เปิดเผยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 181 เป็นต้นไป) หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7221 ถึง 0-2590-7226 และศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7410

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร  และเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ อย. ดำเนินการเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆสามารถเข้ามาใช้ในการตรวจสอบโฆษณา จะได้ทราบว่าเป็นโฆษณาที่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาการโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป